VND & NAD

Subsidie kofferregeling

De Vereniging Nederland Davos (hierna: VND) kent een regeling voor een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden indien er een 2e koffer meegenomen wordt, in het vliegtuig wanneer de patiënt opgenomen wordt in het Nederlands Astmacentrum Davos. Tijdens de opname in de winterperiode (Dus opname TUSSEN 1.10. en 31.03. van ieder jaar).
Iedereen (mits lid VND) die opgenomen wordt en vertrekt vanuit NL tussen 1 oktober en 31 maart kan gebruik maken van de regeling.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

 1. De patiënt dient onafgebroken lid te zijn van de Vereniging Nederland Davos. Onder patiënt wordt in deze mede verstaan de ouder of verzorger van een minderjarige patiënt.
 2. Na eerste aanmelding als lid en betaling van contributie aan de VND kan de patiënt direct gebruik maken van de kofferregeling (aanmelding en contributiebetaling moet voor de opname in het NAD gebeurd zijn).
 3. Indien het lidmaatschap door opzegging door patiënt en of bestuur is onderbroken geweest, kan bij een daaropvolgend lidmaatschap pas een beroep op de kofferregeling worden gedaan indien tussen het hernieuwde lidmaatschap en de subsidieaanvraag een periode van tenminste 12 maanden is verstreken.
 4. Men kan een bijdrage aanvragen voor 1 koffer van 20 kilo voor de heen- en de terugreis. De maximale bijdrage vanuit de VND zal euro 45,00 bedragen voor een enkele reis. U kunt de declaratie indienen nadat de reis heeft plaatsgevonden.
  (De extra kosten voor het boeken van een tweede koffer op het vliegveld zijn altijd voor eigen rekening).
 5. De regeling is geldig voor de patiënt die opgenomen wordt tijdens de winterperiode.
  De winterperiode loopt van 01.10. tot 31.03. van ieder jaar.
  Daarnaast kan op indicatie en verzoek van de intaker van het Nederlands Astmacentrum Davos een aanvraag gedaan worden voor eveneens toepassing van de regeling in de zomer indien de op te nemen patiënt extreem veel, niet astma gerelateerde, medicatie moet meenemen naar Davos.
 6. Betaling vindt plaats na het overleggen van een nota die aan de volgende gegevens en voorwaarden moet voldoen: de naam van de patiënt en het betaalde bedrag. Tevens een betaalbewijs en daarbij moet een volledig ingevuld koffersubsidieformulier zitten.
  Subsidieaanvragen die niet compleet en binnen acht weken na beëindiging van de opname zijn ingediend, worden niet gehonoreerd. Betaling vindt binnen acht weken na indienen van de declaratie plaats.
 7. Het recht op subsidie is niet overdraagbaar naar andere patiënten en niet gebruikte dagen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende opnameperiode.
 8. Deze regeling vervangt alle voorafgaande regelingen.
 9. De VND kan de regeling te allen tijde aanpassen en / of intrekken.

De regeling in de praktijk
De voor de regeling kwalificerende patiënt ontvangt van de intaker van het Nederlands Astmacentrum Davos de vluchtgegevens. Met deze gegevens kan de patiënt via het internet (dit kan alleen met creditcard) een 2e koffer inchecken en betalen.
De volledige rekening dient de patiënt zelf te betalen. Een maximum bedrag aan subsidie kan teruggevraagd worden bij de Vereniging Nederland Davos na het overleggen van de originele rekening en een volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier.
Dit formulier kunt u hier downloaden of aanvragen bij het secretariaat van de VND: postbus 210, 2810 AE Reeuwijk

De 4 stappen van aanvraag vergoeding 2e koffer

 1. De patiënt/lid vult het aanvraagformulier voor de kofferregeling in. Dit formulier kunt u hier downloaden of aan vragen bij het secretariaat van de Vereniging Nederland – Davos.
 2. De patiënt/lid betaalt zelf de rekening aan Swissair
  Op de rekening moet het volgende staan:
  De naam van de patiënt en het betaalde bedrag.Tevens een betaalbewijs en daarbij moet een volledig ingevuld koffersubsidieformulier zitten.
 3. De patiënt/lid stuurt aanvraagformulier samen met de rekening en het betaalbewijs naar de Vereniging Nederland – Davos (Postbus 210, 2810 AE Reeuwijk) of per email naar vnd@wxs.nl.
 4. De Vereniging Nederland – Davos controleert het aanvraagformulier en rekening. Na goedkeuring door de Vereniging Nederland – Davos zal het gedeclareerde bedrag worden overgemaakt aan de patiënt/lid.

 

Ontvang de nieuwsbrief